top of page

ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล
MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
  1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

18. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

bottom of page