top of page

ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
MOIT6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

2. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

bottom of page