top of page

ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส
MOIT10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

ไตรมาสที่ 2 (สรุปผลการดำเนินงานฯ รอบ 6 เดือน)

2. มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนตามข้อ (1) และข้อ (2) 
    รอบ 6 เดือน ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข (แนบ      ตามข้อ 1.) รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566)                  ประกอบด้วย

ไตรมาสที่ 4 (สรุปผลการดำเนินงานฯ รอบ 12 เดือน)

bottom of page