top of page

 ตัวชี้วัดที่ 6 การป้องกันการใช้ทรัพย์สินของราชการ
 MOIT14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

2. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

3. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

bottom of page