top of page

ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต
   MOIT17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อย่างเป็นระบบ

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 4

bottom of page