top of page

ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต
MOIT18 หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

ไตรมาสที่ 2

bottom of page