top of page

 ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต
 MOIT19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 4

bottom of page